Polityka

Prywatności

logo

Regulamin Centrum Handlowego Galeria Łodygowa w Warszawie przy ul. Łodygowej 24A

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo oraz Państwa wygodę i komfort podczas przebywania na terenie Galerii Łodygowej prosimy o przestrzeganie obowiązującego Regulaminu oraz stosowanie się do zaleceń Ochrony i Zarządcy obiektu.

1. Galeria Łodygowa jest dostępna dla Państwa w godzinach otwarcia wskazanych na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej www.galerialodygowa.pl.
2. Dla Państwa bezpieczeństwa Galeria Łodygowa jest monitorowana. Nagrania monitoringu są udostępniane na żądanie uprawnionych organów.
3. Wszyscy odwiedzający zobowiązani są do zachowywania się w sposób zgodny z przepisami prawa, nie zakłócając spokoju pozostałych gości Galerii Łodygowej.
4. Galeria Łodygowa jest obiektem przyjaznym psom asystującym osobom niepełnosprawnym.
5. Z zastrzeżeniem punktu powyżej, można wprowadzać do Galerii Łodygowej zwierzęta, jeżeli nie są uciążliwe dla pozostałych klientów Galerii Łodygowej. Zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednich pojemnikach zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody osobom lub mieniu. Psy można wprowadzać do Galerii Łodygowej jedynie na smyczy i w kagańcu. Wszystkie nieczystości powinny zostać usunięte przez właścicieli zwierząt.
6. Zabrania się używania wózków należących do najemców Galerii w innych celach niż do przewożenia zakupionych towarów przez klientów Galerii Łodygowej.
7. Na terenie Galerii Łodygowej zabrania się jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach itp.
8. Na terenie Galerii Łodygowej fotografowanie i filmowanie jest dozwolone wyłącznie na użytek prywatny. W pozostałych przypadkach fotografowanie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy Galerii Łodygowej.
9. Zabrania się wnoszenia na teren Galerii Łodygowej broni palnej, materiałów wybuchowych, narkotyków, substancji łatwopalnych i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu Klientów lub mieniu, w zakresie, jakim nie zostało to dopuszczone odpowiednimi przepisami.
10. Zabrania się przebywania na terenie Galerii Łodygowej osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem podobnie działających środków, zakłócających porządek publiczny, zachowujących się w sposób uciążliwy dla innych osób lub uporczywie naruszających niniejszy Regulamin. Zarządca lub jego przedstawiciel jest uprawniony do wezwania policji lub innego organu porządkowego w sytuacji, gdy osoba, od której zażądano opuszczenia Galerii Łodygowej, nie zastosuje się do żądania.
11. Dzieci do 13 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz ponoszą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.
12. Zanieczyszczanie, niszczenie lub niezgodne z przeznaczeniem używanie urządzeń Galerii Łodygowej jest zabronione. Działania takie będą podstawą do roszczenia o naprawienie szkody.
13. W Galerii Łodygowej obowiązuje całkowity zakaz palenia, używania e-papierosów oraz zakaz spożywania alkoholu i wszelkich środków odurzających.
14. Na terenie Galerii Łodygowej zabrania się dystrybucji materiałów reklamowych, akwizycji, przeprowadzania ankiet, handlu obnośnego i obwoźnego, a także organizowania zgromadzeń, wieców i akcji charytatywnych oraz wszelkich zbiórek.
15. Galeria Łodygowa nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie (rowery/torby, itp.) Rzeczy znalezione w Galerii Łodygowej prosimy niezwłocznie przekazać pracownikowi Ochrony.
16. Dla Państwa bezpieczeństwa, zabrania się: poruszania się, korzystania i przebywania w strefach nieprzeznaczonych dla Klientów, pomieszczeniach służbowych, korytarzach technicznych i innych strefach specjalnie oznakowanych.
17. Wszyscy odwiedzający Galerię Łodygową proszeni są o respektowanie i stosowanie się do poleceń Pracowników Ochrony.
18. Wejście na teren Galerii Łodygowej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
19. Niniejszy regulamin jest dostępny w Galerii oraz na stronie internetowej www.galerialodygowa.pl
20. Zasady poruszania się na terenie parkingu wewnętrznego i zewnętrznego określa Regulamin parkingu prywatnego znajdującego się przy Galerii Łodygowa.

Osoby naruszające postanowienia Regulaminu mogą zostać wezwane do opuszczenia obiektu przez Ochronę lub Zarządcę obiektu.

Państwa opinia i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas ważne, dlatego wszelkie naruszenia Regulaminu mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres biuro@galerialodygowa.pl

Zarządca Centrum Handlowego

logo

Regulamin parkingu prywatnego znajdującego się przy Galerii Łodygowa w Warszawie przy ul. Łodygowej 24A

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z parkingu niestrzeżonego, znajdującego się pod zarządem Galerii Łodygowej, zwanym dalej „Zarządcą”.
2. Parking jest parkingiem prywatnym niestrzeżonym i monitorowanym, przeznaczonym wyłącznie dla klientów Galerii Łodygowej i osób posiadających zgodę Zarządcy.
3. Każdy korzystający z parkingu, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed wjazdem na teren parkingu.

§ 2 Umowa najmu miejsca parkingowego
1. Korzystanie z parkingu poczytuje się za zawarcie umowy najmu miejsca parkingowego, której stroną pozostają Zarządca oraz korzystający z parkingu, na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Umowa najmu zostaje zawarta z chwilą wjazdu przez korzystającego na teren parkingu, a kończy się wraz z chwilą wyjazdu z terenu parkingu.
3. Każdy użytkownik pojazdu, decydując się na korzystanie z parkingu, akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 3 Odpłatność za korzystanie z parkingu
1. Parking jest czynny dla klientów sklepu w godzinach jego otwarcia, zaś dla osób posiadających zgodę Zarządcy przez 24 h/dobę.
2. Korzystający z parkingu przyjmuje do wiadomości, iż parking podziemny wewnętrzny pozostaje zamknięty od godz. 23.30 do godz. 6.00.
3. Parking jest parkingiem płatnym, tj. za pierwsze 120 minut korzystania z miejsca parkingowego od klientów sklepu nie pobiera się opłat, zaś po przekroczeniu tego czasu za korzystanie z miejsca parkingowego pobiera się opłatę w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za każdą rozpoczętą godzinę.
4. Weryfikacja czasu trwania postoju jest możliwa za pośrednictwem systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.
5. W przypadku zamiaru parkowania pojazdu w sposób ciągły w okresie dłuższym niż jedna doba lub zamiaru parkowania w okresach regularnych istnieje możliwość wykupienia abonamentu u Zarządcy.
6. W razie uchybienia zasadom wskazanym powyżej, Zarządca obciąży korzystającego z parkingu opłatą w wysokości 200,00 zł/doba, niezależnie od czasu trwania postoju.
7. Miejscem, w którym uiszcza się kwoty wskazane w ust. 3 i 5, jak i gdzie uzyskuje się zgodę Zarządcy na postój (w przypadku osób innych niż klienci sklepu), jest siedziba Zarządcy położona w Galerii Łodygowa.
8. Niedostosowanie się do powyższych zasad, skutkować będzie usunięciem pojazdu z parkingu na koszt właściciela pojazdu.

§ 4 Definicje
Zawarte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1. „korzystający z parkingu” – osoba fizyczna faktycznie korzystająca z parkingu (osoba kierująca pojazdem w chwili wjazdu lub wyjazdu z parkingu) lub właściciel pojazdu;
2. „klient sklepu” – osoba fizyczna, korzystająca w czasie dozwolonego postoju parkingowego z usług świadczonych na terenie Galerii Łodygowa;
3. „miejsce parkingowe” – wydzieloną powierzchnię na terenie parkingu zewnętrznego oraz parkingu podziemnego wewnętrznego, przeznaczoną do parkowania pojazdów.

§ 5 Zasady korzystania z parkingu
1. Na drogach wewnętrznych parkingu obowiązują zasady ruchu pojazdów i pieszych, zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Kontrolę w zakresie zgodności postępowania korzystających z parkingu z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu sprawują osoby działające z upoważnienia Zarządcy.
3. Korzystający z parkingu zobowiązani są do parkowania pojazdów wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach parkingowych.
4. Zabrania się korzystania z miejsc parkingowych przypisanych do konkretnych pojazdów.

§ 6 Odpowiedzialność z tytułu korzystania z parkingu i odpowiedzialność Zarządcy
1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy, ich wyposażenie i inne mienie korzystających z parkingu, a pozostawionych na jego terenie.
2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z miejsc parkingowych niezgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu, wyrządzone przez korzystających z parkingu lub osoby trzecie.
3. Korzystający z parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie samego i osoby, pozostające pod jego opieką.
4. Korzystający z parkingu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zarządcy o powstałej szkodzie.

§ 7 Zasady bezpieczeństwa
1. Na terenie parkingu zewnętrznego obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
2. Na terenie parkingu podziemnego wewnętrznego obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.
3. Korzystający z parkingu zobowiązany jest stosować się do znaków oraz wszelkich oznaczeń informacyjnych, drogowych, p.poż., znajdujących się na terenie parkingu.
4. Na terenie parkingu bezwzględnie zabrania się:
a) palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
b) spożywania alkoholu,
c) składowania paliw, substancji łatwopalnych i toksycznych, jak również opróżnionych pojemników po takich substancjach,
d) postoju pojazdu z pracującym silnikiem,
e) parkowania pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym, układem olejowym, układem chłodzenia lub z innymi uszkodzeniami mogącymi spowodować zniszczenie parkingu,
f) postępowania niezgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpożarowymi,
g) parkowania pojazdów na drogach pożarowych lub ewakuacyjnych.
5. Na miejscach parkingowych i drogach wewnętrznych zabrania się:
a) mycia, naprawy, odkurzania pojazdów,
b) wymiany cieczy chłodzącej,
c) napełniania czy uzupełniania paliwa lub olejów,
d) innych czynności mogących mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne.
6. Handel obnośny, obwoźny, roznoszenie ulotek, organizowanie zgromadzeń, występów artystycznych i innych, na terenie parkingu, są dozwolone wyłącznie za uzyskaniem uprzedniej, pisemnej zgody Zarządcy.
7. Naruszenie zasad, określonych w niniejszym paragrafie, skutkować będzie usunięciem pojazdu z parkingu na koszt właściciela pojazdu.

logo

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM
MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE CENTRUM HANDLOWEGO GALERIA ŁODYGOWA

1. Administratorem danych osobowych (wizerunku) jest Galeria Łodygowa w Warszawie. Administrator nie wyzna1. wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pan/Pani kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: biuro@galerialodygowa.pl, lub pisemnie na adres: Galeria Łodygowa, ul. Łodygowa 24A, 03-687 Warszawa.
2. Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie Galerii, a także w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń w postępowaniach sądowych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) wę 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo2016/osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. O stosowaniu monitoringu wizyjnego w Galerii informują tabliczki umieszczone przy drzwiach wejściowych do Galerii i przy wjazdach na parking Galerii.
4. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary Galerii: parkingi, pasaż główny, teren przed wejściami do Galerii, teren w strefie rozładunkowej.
5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania (w szczególności podmiot wykonujący usługi z zakresu ochrony mienia).
6. Dane będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia ich nagrania. Po upływie powyższego okresu dane są nadpisywane, z zastrzeżeniem postanowień poniższego pkt 8.
7. Administrator zabezpiecza dla celów dowodowych nagrania zarejestrowane przez monitoring wizyjny, na których utrwalono zdarzenia stanowiące zagrożenie lub naruszenie bezpieczeństwa, życia lub zdrowia ludzi, a także zdarzenia dotyczące niszczenia lub kradzieży mienia. Dane utrwalone na nagraniach dokumentujących powyższe zdarzenia nia mogą byćprzetwarzane przez okres dłuższy niż 30 dni, to jest do czasu wyjaśnienia sprawy lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Dane zostaną usunięte po ustaniu powyższych przyczyn przedłużonego przetwarzania.
8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, to przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną daosobowych, danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
11. Dane nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram